Thông báo:
  • Để giữ an toàn cho đại chúng trong mùa dịch COVID-19, TV Trúc Lâm Minh Chánh ngưng sinh hoạt hàng tuần trong tháng 3 năm 2020. Sẽ không có Thọ Bát Quan Trai cuối tháng 3. Due to COVID-19 concerns, Truc Lam Minh Chanh Monastery is temporarily shutting down all activities in March 2020.
  • Lễ Phật Đản (Lễ Nhập Hạ): ngày 3 tháng 5 năm 2020 (mồng 11 tháng 4 Canh Tý)
  • Khóa Tu Mùa Hạ (Ban Giáo Thọ TV Đại Đăng) 3 ngày: 26, 27, 28 tháng 6 năm 2020 (mồng 6, 7, 8 tháng 5 Canh Tý)
  • Lễ Vu Lan (Lễ Tự Tứ): ngày 30 tháng 8 năm 2020 (mồng 12 tháng 7 Canh Tý)
  • Khóa Tu Mùa Thu (Ban Giáo Thọ TV Đại Đăng) 3 ngày: 23, 24, 25 tháng 10 năm 2020 (mồng 7, 8, 9 tháng 9 Canh Tý)
  • Chương trình Thọ Bát Quan Trai 24 giờ vào ngày thứ bảy cuối tháng.
New Video:
HT Thích Thanh Từ:
TT Thích Thông Tạng:
Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Sinh Hoạt tại TV Trúc Lâm Minh Chánh: